Klassamhället återskapat


Sverige har länge varit ett samhälle där jämlikhet och låga hierarkier varit en utmärkande del av kulturen. I många länder vågar knappt städaren tilltala läkaren i korridoren, och arbetarna niar direktören underdånigt. Men så är det inte i Sverige, som känt för platta organisationer, och det har länge funnits dialog och umgänge mellan olika sociala skikt.

Men allt detta håller på att förändras. Idag ser vi klassamhället återskapas.

Förorterna runt storstäderna blir allt fattigare och isolerade. Arbetslösheten är utbredd, och det förekommer storskalig social utslagning, stölder, hot, våld och egenskrivna lagar. Polis, brandkår och ambulanspersonal har problem med att utföra sina arbetsuppgifter.

Samtidigt existerar det framgångsrika och välmående villaområden och stadsdelar, där ingångsbiljetten kostar flera miljoner kr i form av ett hus eller en bostadsrätt. Här fungerar det mesta, skolorna och den sociala servicen är god, och invånarna behöver inte vara lika oroliga för kriminalitet och laglöshet.

Glappet mellan de här områdena har ökat markant under de senaste åren. Det förekommer stora skillnader vad gäller inkomst, utbildning, religion, kultur, språk, levnadsstandard etc. Invånarna från de olika stadsdelarna kanske inte ens kan prata med varandra obehindrat, eller hitta något att prata om, ty olikheterna är påfallande många.

Fenomenet kallas ofta parallella samhällen, och de har vuxit upp på många ställen i Europa, framförallt i Frankrike, Belgien, Tyskland, Sverige etc, i samband med den frikostiga asylpolitiken under senare år.

Förortsborna kommer från oroliga länder, där det förekommer krig, förföljelser, diskriminering, ojämlikhet mm. Vi pratar om samhällen som är diametralt olika Sverige. Och det vore givetvis naivt att tro att nykomlingarna inte skulle föra med sig inhemska problem i olika former.

Givetvis har man alltid vetat att multikultur de facto betyder att bägge parterna utväxlar något. Kanske har man underskattat hur stora de här problemen är i hemländerna, och hur mycket som importerats till Sverige?

Vi kan ha olika åsikter om invandringen och hur den ska utformas, men problemen kvarstår. De politiska partier som en gång i tiden såg som sin främsta uppgift att avskaffa klassamhället har återinfört det. Och nu måste man bygga upp allt på nytt.

 

 

 

 


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag