Covid-19 och konspirationsteorierna


Covid-19 och konspirationsteorierna 1Jag är road av forna tiders myter och mysterier. Och dagens konspirationsteorier kan med fördel betraktas som vår motsvarighet till dessa fenomen. Ofta finns det något slags grund för idéerna, men de broderas ut, och presenteras som om de vore planerade och framlagda av ett antal sammansvurna.

Denna elitförsamling, ofta kallad globalisterna, består av förmögna personer inom finansvärlden och/eller IT-sektorn. De har en dold agenda, som kan se ut på olika sätt (mer om detta nedan), och de försöker långsiktigt manipulera omvärlden för egen vinning.

De vanligaste konspirationsteorierna runt Covid-19 handlar om själva sjukdomen, vaccinet, vaccinationspassen och den masshysteri som framkommit i dess spår.

Konspirationsteoretikerna nedvärderar ibland Covid-19 och jämställer den med vanlig snuva. Vi vet att coronan är tämligen riskfri för friska yngre individer. Men den är något värre än tidigare influensor, särskilt för riskgrupper, samtidigt får vi inte glömma att även gamla virussjukdomar skördade liv bland framförallt äldre, sjuka och svaga. En verkligt balanserad syn på saken verkar saknas hos både konspirationsteoretiker och rättrogna.

Graden av dödlighet handlar också om avvägning. Om en 90-åring dör av säsongsinfluensan så är själva dödsorsaken kanske inte viruset, utan summan av alla åldersrelaterade krämpor personen dras med. Influensan var helt enkelt droppen som fick bägaren att rinna över. Konspirationsteoretikerna noterar att de flesta andra virus verkar ha försvunnit, att blott ett finns kvar, och att allehanda dödsorsaker alltför vidlyftigt tillskrivs Covid-19.

Fetma verkar också vara en utlösande faktor. I en värld där allt fler är överviktiga, där fetma normaliseras i medier och reklam, där skammen kring övervikt tas bort, och ersätts av någon slags missriktad stolthet över sin kropp. I ett sådant samhälle blir förstås också rapporteringen kring coronan ett problem. Ska media berätta att intensivvårdsavdelningarna är fyllda av feta personer? Eller är det bara normalt att vara lite överviktig? Och att ovanpå detta drabbas av en massa följdsjukdomar, exempelvis svår corona?

Och förutom själva sjukdomen så har vi reaktionen på densamma. Medierna har i snart två år pumpat ut skrämmande och illavarslande nyheter. Dagligen blir vi påminda om coronan, trots att den egentligen inte har digniteten av en verklig pandemi. Det dör inte lika många som i forna tiders farsoter, långt därifrån. Man kan fråga sig vad som skulle hända om en verklig pandemi spred sig, likt spanska sjukan el dyl? Konspirationsteoretikerna menar att mediebilden är ytterst skev, men just denna aspekt skiljer sig kanske inte så värst mycket från allmänhetens funderingar. De flesta är trötta på den intensiva rapporteringen.

En annan sak som bidrar till konspirationsteorier är med vilken lätthet världens ledare unisont stängde ner våra samhällen. I vissa länder infördes till och med utegångsförbud, där folk fick stanna i hemmen och enbart gå ut för att handla mat och andra förnödenheter. Många människors försörjning och ekonomi omkullkastades, medan somliga kunde fortsätta att arbeta online via videokonferenser el dyl. Själva konspirationen utmynnar i begreppet The Great Reset, där världsekonomin står inför en omdaning, och medborgarna riskerar att förlora rättigheter och ekonomisk frihet. Tankar kring The Great Reset har dryftats på bland annat World Economic Forum, vars medlemmar anses vara delaktiga i den globala sammansvärjningen.

Själva vaccinet kritiseras också, man menar att det är nytt, otestat och på experimentstadiet då det ej prövats under en längre tid, över flera år, med tanke på långsiktiga biverkningar. Vaccinet anses farligt, att det kan påverka vårt DNA, samt leda till blodproppar, infertilitet och andra problem.

De riktigt hårdföra konspirationsteoretikerna menar att det finns en medveten bakomliggande agenda. Nu börjar vi på allvar lämna main-stream-fåran bakom oss. Det handlar om att minska världens befolkning, iscensatt av de ovan nämnda globalisterna, som dels hyser en slags ekofascistisk agenda, och dels arbetar för att öka sin makt och rikedom. En värld med radikalt minskad befolkning anses passa alla deras syften.

Slutligen så har vi safepass eller s.k vaccinpass. Det handlar om att medborgarna måste visa upp ett dokument för att arbeta, handla och röra sig fritt i samhället. Vissa länder funderar på dylikt, andra har redan infört det. Kravet är ofta vaccinering eller regelbundna tester. Detta är givetvis ett enormt misslyckande för den fria västvärlden. Vi har länge slagit oss för bröstet, stolta över alla våra friheter och rättigheter, i motsats till diktaturer och totalitära samhällen.

Nu kan vi själva vara på väg dit. Med vår välutvecklade informationsteknologi kan digitala vaccinpass givetvis användas för att spåra och kontrollera medborgarnas förehavanden. Och det anses vara själva målet, att skapa ett system som påminner om kinesernas social-credit-system. En totalitär stat bör ha uppsikt över sina undersåtar, så att de inte konspirerar eller gör revolt. Och restriktionerna kan svårligen genomföras om det inte finns extraordinära skäl, en upptrissad global pandemi skulle kunna vara en sådan förevändning. Folk är rädda, de accepterar tillfälliga vaccinpass, de gör vad som helst för att få gå tillbaka till det normala. Konspirationsteoretikerna menar att folk säljer sin frihet och värdighet, och det blir i praktiken omöjligt att återvända till gårdagens sköna värld, då nya virusmutationer och nya undantagstillstånd kommer att presenteras och följa hand i hand.

*

Givetvis kan det förhålla sig så att samhällsutvecklingen går åt fel håll, utan att det finns en bakomliggande konspiration. Det kan helt enkelt handla om en mängd unika, oberoende och felaktiga politiska beslut, som samverkar och leder oss fel. Konspirationsteorierna handlar framförallt om att se samband, och ge förklaringar till vad som händer. Vi kan förhålla oss kallsinniga eller måttligt nyfikna inför dessa förklaringar. Eller se dem som myter och mysterier, helt isolerade ifrån det faktum att vårt samhälle faktiskt står inför en rad dramatiska utmaningar, och att vi valt en beklaglig och högst fördärvlig väg.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag